Przetargi:

Zapytanie ofertowe – oszacowanie wartości zamówienia

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – dostawa materialow podlogowych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Zapytanie ofertowe 1w/2016 z dnia 22.06.2016r.

Zamówienie dotyczy realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0302/15-00 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii laserowego zabezpieczania antypoślizgowego powierzchni podłóg oraz doczyszczania i odkamieniania powierzchni metodą ultradźwięków”, który otrzymał o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe 1w2016 – Dostawa urzadzen do badan naukowych

Zalacznik nr 1 oświadczenie o braku powiązań

Zalacznik nr 2 formularz oferty

 

30.06.2016r.

Szanowni Państwo

W związku z naszym zapytaniem ofertowym nr 01w/2016 z dnia 22.06.2016 r. dotyczącym „Dostawy urządzeń do badań naukowych”, informujemy, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące warunków udziału w postępowaniu, o następującej treści:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z warunku należytego zabezpieczenia umowy i złożenia przed podpisaniem umowy podpisanego weksla in blanco bez protestu na kwotę równą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie?

  Stanowisko Zamawiającego jest następujące:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od warunku przedłożenia przez Wykonawcę jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy podpisanego weksla in blanco bez protestu na kwotę równą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający informuje, że w związku z powyższą zmianą, termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 1.07.2016r.

 

04.07.2016r.

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Dostawę urządzeń do badań naukowych”, nr postępowania 01w/2016

 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
AMECAM Wojciech Faliński, Wincentego 54 lok. 25, 03-530 Warszawa

 

Oferta spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 20.06.2016 r.

Dotyczy: Realizacji usługi badawczej – Przeprowadzenie prac badawczych polegających na zbadaniu antypoślizgowości posadzek, opracowaniu progów kryteriów śliskości posadzek oraz przeprowadzeniu badań starzeniowych dostarczonych materiałów posadzkowych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 20.06.2016

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 20.06.2016 r.

Dotyczy: Realizacji usługi badawczej – Przeprowadzenie prac badawczych polegających na zbadaniu morfologii dostarczonych próbek oraz analizie składu EDS.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 20.06.2016

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – wzór umowy

 

24.06.2016r. – W związku z zapytaniem ofertowym z dn. 20.06.2016 r. na „realizację usługi badawczej – przeprowadzenie prac badawczych polegających na zbadaniu morfologii dostarczonych próbek oraz analizie składu EDS,”

 

informujemy, iż wydłużony został termin składania ofert. Oferty można składać do dnia 28.06.2016 r. do godz. 16:00.

Zapytanie ofertowe nr 1 z_dn. 20.06.2016-przedłużenie terminu

Zapytanie ofertowe – oszacowanie wartości zamówienia

Zapytanie – rozeznanie rynku – najem powierzchni laboratoryjnej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”