Wymagania ITB – PTV

ODPORNOŚĆ POSADZEK NA POŚLIZG.

WYTYCZNE ITB.

WYMAGANIA ITB

Odporność posadzek na poślizg jest właściwością użytkową, decydującą o spełnieniu wymagania podstawowego nr 4 Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów,

Stanowiącego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) oraz ustawy Prawo Budowlane – jedno z siedmiu podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane, jako całość oraz ich poszczególne części. Zarówno rozporządzenie jak i ustawa wskazują, iż obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu, takich jak m.in. poślizgnięcia.

Odporność posadzki na poślizg jest właściwością subiektywną, na którą wpływa szereg czynników. Do czynników tych należą:

  • rodzaj posadzki
  • lokalizacja
  • warunki użytkowania
  • zużycie posadzki

Najpopularniejszą metodą weryfikacji odporności posadzki na poślizg jest badanie oporu poślizgu. Wykonywane jest ono przy użyciu przyrządu wahadłowego nazywanego często wahadłem angielskim, stąd w skrócie określane jest jako PTV (Pendulum Test Value).

Metodę badania opisano szczegółowo m.in. w PN-EN 13036-4, PN-EN 14231 , CEN/TS 16165.

Wartości oporu poślizgu PTV stanowią podstawę klasyfikacji posadzki w ujęciu ryzyka poślizgu. Klasyfikację tę przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1 – Klasyfikacja odporności na poślizg z uwagi na wartość oporu poślizgu.

Opór poślizgu, PTV

Klasyfikacja

0 – 24

wysokie ryzyko poślizgnięcia

25 – 35

średnie ryzyko poślizgnięcia

≥36

niskie ryzyko poślizgnięcia

Klasyfikacja powyższa została opracowana przez  The UK Slip Resistance Group i przedstawiona w przewodniku The Assesment of Floor Slip Resistance.

Została również wprowadzona do wytycznych Helth and Safety Executive, zawartych w poradniku L24 HSE.

Wymaganą odporność na poślizg posadzek użytkowych w obuwiu w obrębie przestrzeni publicznej, w budynkach o funkcji biurowej, handlowej, usługowej, oświatowej, opieki zdrowotnej, hotelowej, kulturowej, mieszkalnej oraz podobnej, zestawiono z tablicy poniżej. Wymagania te nie dotyczą stref produkcyjnych oraz obiektów przemysłowych.

Wymagana odporność na poślizg posadzek użytkowanych w obuwiu

Lokalizacja posadzki

Wymagania

Metoda weryfikacji

Strefa wejścia (zewnętrzna i wewnętrzna)

opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych

PN-EN 13036 – 4 2

Ciągi komunikacyjne

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne

Strefa handlowo – usługowa

Tarasy, balkony

Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania podlega narażeniu na działanie wody lub opadów atmosferycznych

Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania nie podlega narażeniu na działanie wody lub opadów atmosferycznych

opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych 

Posadzki do uprawiania sportu1

opór poślizgu PTV 80 ÷ 110 w warunkach suchych

PN-EN 13036 – 4

1 Użytkowanie w standardowy sposób, tj. w warunkach suchych

2 Metoda tożsama z CEN/TS 16165, aneks C.

Wymaganą odporność na poślizg posadzek użytkowanych boso w obrębie przestrzeni publicznej, w szczególności posadzek podlegających w czasie użytkowania działania wody, zestawiono w tablicy poniżej.

Lokalizacja posadzki

Wymagania

Metoda weryfikacji

Strefa wejścia

opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych

PN-EN 13036 – 4 1

Ciągi komunikacyjne

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne

Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania podlega narażeniu na działanie wody

Niecki basenowe o głębokości wody od 800 mm do 1350 mm z posadzką bez pochylenia

klasa poślizgowości A       lub     opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych

CEN/TS 16165
aneks A
lub
PN-EN 13036-4
1

Niecki basenowe o głębokości wody od 0 mm do 800 mm z posadzką bez pochylenia

Klasa antypoślizgowości B   lub   Opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych

CEN/TS 16165
aneks A
lub
PN-EN 13036-4
1

Niecki basenowe o głębokości wody od 0 m do 1350 mm z posadzką z pochyleniu ≤8⁰

Powierzchnie okalające nieckę basenową podlegające w trakcie użytkowania działaniu wody

Niecki basenowe o głębokości wody od 0 m do 1350 mm z posadzką o nachyleniu >8⁰

Klasa antypoślizgowości C

CEN/TS 16165
aneks A

Schody, stopnie drabinek i platformy startowe w obiektach basenowych

Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania podlega narażeniu na działanie wody

Opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych

PN-EN 13036 – 41

1 Metoda tożsama z CEN/TS 16165, aneks C.