Zalecenia i wymagania prawne

I.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, wymagania zdefiniowane dla posadzek użytkowanych w obrębie przestrzeni publicznej, w budynkach o funkcji biurowej, handlowej, usługowej, oświatowej, opieki zdrowotnej, hotelowej, kulturowej, mieszkalnej oraz podobnej, określono na poziomie min. 36 PTV.

„Odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” – Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018 r.

pomiar-wspolczynnika-tarcia-tabela

tabela-pomiar-wspolczynnika-tarcia

II.Poradnik

„Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – wydany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2020 r.Zawiera on wytycznych dla architektów i inżynierów budownictwa w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub rodziców z małymi dziećmi.Wskazane są w nim konkretne miejsca, w których wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej posadzki, nie może być niższa niż 36 jednostek, a mianowicie:

3. BUDYNEK


3.1. STREFA WEJŚCIA

Wymagania/zalecenia:Nawierzchnia przed wejściem głównym powinna mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.1.1. WIATROŁAP

Wymagania/zalecenia:Nawierzchnia przed wejściem głównym powinna być antypoślizgowa, spełniająca swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA UŁATWIAJĄCE ORIENTACJĘ W BUDYNKU ORAZ PRZEKAZ INFORMACJI


3.2.6. OZNACZENIA NAWIERZCHNI – SYSTEM FAKTUROWY (ŚCIEŻKI DOTYKOWE)

Wymagania/zalecenia:
Nawierzchnie ciągów pieszych powinny zapewnić możliwość swobodnego poruszania się tzn. powinny być twarde, równe, nie powodować zjawiska olśnienia i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych -nawierzchnia ciągów pieszych powinna mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.3. KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU


3.3.1. CIĄGI KOMUNIKACYJNE – KORYTARZE

Wymagania/zalecenia:
Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych (korytarzy) powinny zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinny być równe i mieć powierzchnię antypoślizgową, która zachowuje swoje parametry również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.4. KOMUNIKACJA PIONOWA W BUDYNKU


3.4.1. SCHODY, SPOCZNIKI

Wymagania/zalecenia:
Stopnie schodów powinny być wyprofilowane tak, aby zapobiegać potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu, a ich nawierzchnia powinna być antypoślizgowa – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.4.3. POCHYLNIE

3.4.3.1. SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ, SPOCZNIKI

Wymagania/zalecenia:
Nawierzchnia pochylni powinna zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinna być twarda, równa i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

4.1.4. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE


4.1.4.5. TOALETY

Wymagania/zalecenia:
-powierzchnie ścian i podłóg:
podłogi i posadzki w toaletach powinny być wykonywane z materiałów antypoślizgowych, które, nawet zamoczone, nie spowodują niebezpieczeństwa dla użytkowników – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

Należy jednocześnie zapewnić stałość parametru w czasie, tzn. wartość poślizgu w całym okresie użytkowania nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek, co należy okresowo kontrolować (nie rzadziej niż raz na 3 lata) w ramach przeglądów technicznych obiektów.

pomiar-wspolczynnika-tarcia